โรงเรียนวัดหนองเขนง เลขที่ 115/1  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองกรด  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์  60240   โทรศัพท์มือถือ 08-1740-7543  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 20 ตารางวา

            ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2496 โดยการนำของผู้ใหญ่อาบ ศาสตรานนท์ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดหนองเขนง และผู้ปกครองนักเรียน จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาอาคารเรียนชำรุดจึงย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดใช้บริเวณวัดหนองเขนง (สวรรค์ธาราม)เป็นสถานที่ตั้ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายป้อ คงยุทธ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูเพียง 1 คน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2520 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาคารเรียนไม่เพียงพอ ผู้ใหญ่อาบ ศาสตรานนท์ พร้อมด้วยนายฟู สีทัด นายจำรัส สุขธรรม ได้ร่วมกันจัดหาที่และบริจาคที่ดิน ได้จำนวน 8 ไร่ 380 ตารางวา และในปีนี้ทางราชการได้ให้งบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นจำนวน  520,000  บาท      จึงได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป.1จ จำนวน 6 ห้องเรียน ได้ย้ายอาคารเรียนมาอยู่ในที่ปัจจุบัน จากการบริจาคที่ดินและจัดหาของผู้ปกครอง

 

 

         ในปี พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 200,000  บาท      
         ปี พ.ศ. 2529 จัดหางบประมาณจัดสร้างซุ้มพระและพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา  เปิดทำการสอนในชั้นเด็กเล็ก              
         ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 

4 ห้องเรียน เป็นเงิน  1,640,000  บาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538  
        ปี พ.ศ.2539 ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน  280,000  บาท      
        ปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน  202,630  บาท

 

            ภูมิประเทศ

             โรงเรียนวัดหนองเขนง ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประมาณ  

16  กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ  16  กิโลเมตร 

          - ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 17 ต.หนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์

          - ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 6 ต.บางประมุง  อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 1 ต.หนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์

          - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่ 16  ต.หนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดหนองเขนง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย  สุขภาพกายใจดี 

ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญา

       สุวิชาโน  ภวํ  โหติ
 (ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ)

 

 คำขวัญของโรงเรียน 

      รักษ์วัฒนธรรมไทย  ใฝ่เรียนรู้  
สู่มาตรฐาน ประสานชุมชน

 

อัตลักษณ์

          สุขนิสัยดี  มีมารยาท

เอกลักษณ์

          มารยาทงาม

 

จัดทำโดย : โรงเรียนวัดหนองเขนง
เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-7543
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
Add facebook โรงเรียนวัดหนองเขนง

ปรับปรุงล่าสุด 7 ธันวาคม 2560 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels