ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนดังนี้

                4.1.1  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  120 คน

                           - นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  120  คน

          4.1.2  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

          ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2558  (ปีการศึกษา 2558)

จำนวนนักเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

 

อนุบาล 1

อนุบาล 2

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

4

6

8

9

7

11

9

6

8

5

10

7

8

6

7

9

12

11

18

16

15

17

16

15

 

รวม

60

     60

120

 

 

จัดทำโดย : โรงเรียนวัดหนองเขนง
เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-7543
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
Add facebook โรงเรียนวัดหนองเขนง

ปรับปรุงล่าสุด 7 ธันวาคม 2560 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels