วันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 60 โรงเรียนวัดหนองเขนงรับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม โดย นายปิติ วิทยาการ (ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1) ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ (ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2) ดร.ยมนพร เอกปัชชา (ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1)