กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองกรดก้าวภิวัตน์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนตำบลหนองกรด ประจำปี2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในตำบลหนองกรด ทั้ง 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ค. 60 ณ โรงเรียนวัดหนองเขนง เพื่อให้เยาวชนตำบลหนองกรดมีทัศนคติที่ดีต่อพุทธศาสนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ