008

วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาธิตการทำ EM โดยกลุ่มชีววิถี กฟผ. แนะนำการใช้ พด. โดย กลุ่มพัฒนาที่ดิน (หมอดิน) บรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเขนง นักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักพอกินพอใช้ ลดการใช้สารเคมี และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป