โรงเรียนวัดหนองเขนง 

เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240
โทรศัพท์มือถือ 08-1740-7543 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1