นายจีนพัชน์  โพธิ์ประพันธ์
กศ.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจันทร์เพ็ญ   ทองโสม
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางชื่นชีวา หมีพู

ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทา  มีวงศ์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางวิไลวรรณ เพ็ญวิจิตร

ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์  สุวพร
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางบรรจง  รังผึ้ง
ค.บ.
ครูชำนาญการ

 

นางดวงกมล กองช้าง
พธ.ม.
ครู

 

 

 

 

 
 

นางสาวปริญญา มัญจวงศ์

ค.บ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพิมพา อรุณน้อย

ค.บ.
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นางณัฐฐิณัน นาคบุตร
ป.6
นักการภารโรง